Belastingaftrek onderhoudskosten rijksmonument
Voor eigenaren van een rijksmonument is het mogelijk (een deel van) de onderhoudskosten als aftrekposten op te voeren bij de belastingaangifte, mits voldaan wordt aan de voorwaarden. Het gaat hierbij om zogenaamde ‘drukkende onderhoudskosten’. Dit zijn de kosten voor onderhoud die een eigenaar maakt, verminderd met het bedrag van eventuele subsidies of verzekeringsuitkeringen. De Belastingdienst stelt deze ‘drukkende onderhoudskosten’ voor de start van het onderhoud vast.
http://www.belastingdienst.nl/rijksmonumenten

Instandhoudingssubsidie
Eigenaren van particuliere rijksmonumenten die worden aangemerkt als woonhuis komen niet in aanmerking voor subsidie, maar voor een laagrentende lening in aanmerking.
Alle eigenaren van rijksmonumenten zoals die van een kerk, molen, fabriek of een ander rijksmonument dat niet bestemd is als particulier woonhuis kunnen op grond van de “subsidieregeling instandhouding monumenten” subsidie krijgen voor planmatig onderhoud van rijksmonumenten.
Professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen, anders dan particulieren, wel subsidie aanvragen voor rijksbeschermde woonhuizen. Als de eigenaar in aanmerking komt voor subsidie, kan hij of zij die – op basis van een instandhoudingsplan – steeds voor een periode van zes jaar  aanvragen.
http://cultureelerfgoed.nl/instandhoudingssubsidie

Subsidie voor wind- en waterdichtmaatregelen
Eigenaren kunnen via de “Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten” subsidie aanvragen voor wind- en waterdichtmaatregelen. Deze subsidie kan alleen verstrekt worden bij goed onderbouwde plannen voor herbestemming van het pand. Hiervan kunnen onder andere noodmaatregelen die een monumentaal gebouw – niet noodzakelijk een beschermd monument – wind- en waterdicht maken, worden getroffen. Ook noodmaatregelen om het gebouw te behoeden voor verzakking of instorten kunnen hiervan worden gesubsidieerd.
https://www.monumenten.nl/wind-en-waterdichtmaatregelen

Subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken herbestemming
Eigenaren kunnen door de subsidie op grond van de “Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten” de mogelijkheden tot herbestemming breed verkennen. Dit om duurzaam gebruik van beschermde monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde te bevorderen.
https://www.monumenten.nl/subsidie voor haalbaarheidsonderzoek en herbestemming

Restauratiefonds

  • Restauratiefondshypotheek
    Voor eigenaren die hun rijksmonument gaan restaureren heeft het Nationaal Restauratiefonds de restauratiefondshypotheek. Deze lening is bedoeld om de kosten van restauratie en (groot) onderhoud aan een rijksmonument (mede) te financieren. Alleen eigenaren die volgens de “Subsidieregeling instandhouding monumenten” worden aangemerkt als woonhuis komen voor deze lening in aanmerking. Andere eigenaren kunnen kiezen tussen een lening of subsidie.
    www.restauratiefonds.nl
  • Restauratiefondsplushypotheek
    Voor eigenaren die een omvangrijke restauratie gaan uitvoeren, of hun rijksmonument gaan herbestemmen, kent het Nationaal Restauratiefonds de restauratiefondsplushypotheek. Dit is een lening met een lage rente speciaal voor eigenaren van rijksmonumenten die volgens de “Subsidieregeling instandhouding monumenten” geen woonhuis zijn.
    www.restauratiefonds.nl

De Omgevingsdienst Midden-Holland blijft, ook als er sprake is van een rijkssubsidie of -lening, het loket en aanspreekpunt voor vergunningen. U mag starten met restaureren als uw aanvraag is goedgekeurd en de eventuele omgevingsvergunning is toegekend.