Bodemovereenkomsten Verontreinigingsrisico’s
Sinds 1998 zijn in de Krimpenerwaard diverse onderzoeken uitgevoerd naar de mate van verontreiniging als gevolg van de aanwezigheid van de gedempte sloten. Daaruit blijkt dat er over het algemeen geen sprake is van actuele humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. Dit betekent dat er wettelijk gezien geen verplichting bestaat om de dempingen af te dekken.

Bodembeheerovereenkomst nieuwe stijl
Daarom, en ook mede gezien de financiële situatie van de SBK, heeft de Raad van Toezicht op 17 oktober 2013 besloten om geen nieuwe bodembeheerovereenkomsten, waarin het afdekken van de dempingen is opgenomen, meer af te sluiten. In plaats daarvan is het nog wel mogelijk om een overeenkomst nieuwe stijl (vrijwaringsovereenkomst) af te sluiten. Met deze ‘vrijwaringsovereenkomst’ bent u vrijgesteld van de verplichting tot het uitvoeren van een bodemonderzoek ter plaatse van de demping, of het nemen van andere maatregelen als afdekken.

Kwaliteit bodem staat voorop
Overigens hebben alle betrokken partijen de ambitie om met de huidige beschikbare middelen de bodemkwaliteit in de Krimpenerwaard verder te verbeteren. Dit betekent voor landeigenaren met een slootdemping met verdacht materiaal en onvoldoende afdekking (type AI) die een bodembeheerovereenkomst hebben afgesloten, dat deze slootdemping alsnog wordt afgedekt. In de overige gevallen met verdacht materiaal (type BII) blijft het een taak van de landeigenaar om de kwaliteit van het land en daarmee de ecologische en/ of landbouwkundige waarde te verbeteren.

Nieuwe eigenaar, nieuwe overeenkomst
Een bodembeheerovereenkomst is afgesloten met de eigenaar van de percelen waarop de betreffende dempingen gelegen zijn. Bij verkoop van deze percelen dient ook de overeenkomst te worden overgeschreven naar de nieuwe eigenaar.

Het formulier om de ODMH van deze wijziging op de hoogte te stellen vindt u hier. Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen? Na ontvangst verwerken wij de aanvraag zo spoedig mogelijk en ontvangt u een bevestigingsbrief van ons.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen? Mail dan naar slootdempingen@odmh.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.