Wanneer is er sprake van ernstige bodemverontreiniging? Als tenminste één stof de interventiewaarde in een bodemvolume van meer dan 25 m3 vaste bodem en/of 100 m3 grondwater gemiddeld overschrijdt.

Bij bodemsanering van een ernstige verontreiniging kunt u kiezen uit twee procedures:

  • Eenvoudige bodemsanering

Bij een bodemsanering die niet verder reikt dan uw eigen terrein, kunt u kiezen voor de versimpelde procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). U kunt gebruik maken van het meldingsformulier BUS .
Dit meldingsformulier kunt u sturen naar info@odmh.nl. Na een melding kunt u binnen vijf weken beginnen met de sanering.

Uiterlijk 1 week voor de startdatum van de BUS-sanering meldt u dit bij de ODMH met het Meldingsformulier Start sanering. Dit kunt u sturen naar handhavingbodem@odmh.nl. Ook het bereiken van de einddiepte van de ontgraving en de beëindiging van de sanering dient u te melden via dit e-mailadres. Meer informatie over BUS meldingen vindt u op Rijkswaterstaat Leefomgeving.

  • Complexe bodemsanering

 Bij een complexe bodemsanering geldt de procedure van maximaal vijftien weken na melding waarbinnen de vergunning wordt verleend. Hierbij dient u een saneringsplan in bij de ODMH. Dergelijke saneringsplannen worden doorgaans opgesteld door gespecialiseerde bodemadviesbureaus.
Voor een saneringsmelding bij de ODMH gebruikt u het Meldingsformulier Bodemverontreiniging en de toelichting: Toelichting Meldingsformulier Bodemverontreiniging.
De melding stuurt u naar info@odmh.nl . Na uw melding ontvangt u een beschikking. Hierin staat of de ODMH instemt met uw saneringsplan.
Uiterlijk 2 weken voor de startdatum van de sanering meldt u dit bij de Omgevingsdienst met het Meldingsformulier Start sanering. Deze kunt u sturen naar handhavingbodem@odmh.nl . Voor het melden van het bereiken van de einddiepte van de ontgraving en de beëindiging van de sanering kunt u de volgende formulieren gebruiken:

Voor machtiging van een adviseur gebruikt u dit formulier: Machtigingsformulier Adviseur Bodemsanering

Bodemsanering laten uitvoeren?
Controleer dan of de aannemer en de milieukundig begeleider erkend zijn. Op Rijkswaterstaat Leefomgeving kunt u dit nagaan. Als een bodemsanering niet door een erkend milieukundig begeleider is begeleid, accepteert de ODMH het evaluatieverslag van de sanering niet.

Cofinanciering bodemsanering bedrijfsterreinen
De bodem van sommige bedrijfsterreinen is in het verleden verontreinigd geraakt. Als het gaat om een ernstige verontreiniging die met spoed gesaneerd moet worden, geldt een saneringsplicht voor eigenaren of erfpachters.
Op Bodemcentrum.nl vindt u mogelijkheden voor cofinanciering.